POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ

community

Od 1.5.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (okrem par. 28 a 29, ktoré budú účinné od 1.10.2013), ktorý zrušil doteraz platný zák č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a prináša viacero dôležitých zmien, ktoré sa budú dotýkať všetkých spoločenstiev tak s právnou, ako aj bez právnej subjektivity, a ktoré sú spoločenstvá povinné prispôsobiť ustanoveniam nového zákona do 28.2.2014.


Podľa par. 3 zák. 97/2013 Z.z. sú spoločenstvá právnickou osobou, majú právnu subjektivitu, z čoho vyplýva povinnosť najmä pre spoločenstvá bez právnej subjektivity, pristúpiť k zmluve o pozemkovom spoločenstve (par. 5) a vydať stanovy, ktoré budú v súlade s uvedeným zákonom. Ak takéto spoločenstvo nesplní zákonom uložené povinnosti a do 28.2.2014 nepodá návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev na obvodný lesný úrad, zrušuje sa.


Spoločenstvá s právnou subjektivitou, ktoré boli založené zmluvou podľa zák. 181/1995 Z.z., zákon č. 97/2013 Z.z. ju považuje za zmluvu podľa tohto nového zákona. Spoločenstvá sú povinné však prispôsobiť svoje vnútorné predpisy – stanovy a iné predpisy – zákonu č. 97/2013 Z.z., ktorý oproti zákonu č. 181/1995 Z.z. uvádza zmeny v právach a povinnostiach vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti, postavenie SPF, prevod podielu, zvolávanie valného zhromaždenia, hlasovanie na VZ, povinnosti orgánov spoločenstva, povinnosť viesť zoznam členov a iné.


Spoločenstvá a spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa doterajších predpisov sú povinné do 31.júla 2013 zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 1.máju 2013. Následne je spoločenstvo povinné každoročne do 31.marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.


Pre zabezpečenie povinností uložených zákonom č. 97/2013 Z.z. pozemkovým spoločenstvám – zoznam členov pozemkového spoločenstva (jeho každoročná aktualizácia), zakladateľská zmluva o pozemkovom spoločenstve, návrh na zápis do spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev, návrh na zápis zrušenia spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev, stanovy spoločenstva a so spoločenstvom súvisiace problémy s majetkovo právnym vysporiadaním Vám ponúka firma PZ-RAJ, s.r.o., zastúpená Ing. Petrom Školom, konateľom a oprávnenou osobou v oblasti poradenstva nehnuteľností, sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a majetko-právneho vysporiadania, na ktorého sa v prípade záujmu môžete kontaktovať na telefonických číslach – 0911/694 240, 0905/694 241.


V prípade záujmu Vám bude podľa Vašich požiadaviek a rozsahu prác pripravená kalkulácia a cenová ponuka.